Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EPS-BETONG KVICK 17 KG
Art.nr 005073713 Lev.art.nr 536605

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabb, lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inomhus. Produkten kan spacklas på redan efter 1–2 timmar, är dammreducerad och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt. Snabb, lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad. För utjämning och uppfyllnad på de flesta typer av underlag inomhus innan avjämning med Finjas golvprodukter. Produkten kan spacklas på redan efter 1–2 timmar. Dammreducerad och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt. OBS! Denna produkt är inte pumpbar. Bearbetningsbar: ca 15–20 min. Skikttjocklek: 20–500 mm. Åtgång: ca 0,4 kg/mm/m². Vattenåtgång: 5–6 l/säck. Gångbar/spacklingsbar: ca 1–2 h.
1kg material ger färdig betong (l) 2,47
Bearbetningsbar minuter 15-20
Gångbar Ca 1–2 timmar
Materialåtgång 0,4 kg per m2 och mm
Pumpbar Nej
Skikttjocklek (mm) 20–500
Tryckhållfasthet 3 MPa
Typ Betong
Vattenåtgång 5-6 liter per säck
Vikt (kg) 17
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare