Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EPS-BETONG 17 KG

Art.nr 005073712 Lev.art.nr 536405
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt. EPS-Betong är ett lätt och isolerande material som används för uppfyllnad och utjämning inom- och utomhus. Tex i bjälklag och källarutrymmen. Ett flexibelt alternativ till cellplastskivor vid ojämna underlag. EPS-Betong är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt. Bearbetningsbar: ca 1 h. Skikttjocklek: 20–500 mm. Åtgång: ca 0,4 kg/mm/m². Vattenåtgång: 5–6 l/säck. Gångbar/spacklingsbar: ca 12–72 h.
1kg material ger färdig betong (l) 2,47
Bearbetningsbar minuter 60
Blandningsförhållande 5,95 liter vatten per 17 kg
Densitet (kg/m³) 480
Gångbar Ca 12-72 timmar
Materialåtgång 0,4 kg per m² och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-500
Tryckhållfasthet >3 Mpa
Typ Betong
Vattenåtgång 5-6 liter per 17 kg
Vikt (kg) 17
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare