Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ROTBETONG ARDEX A38 MIX 25 KG
Art.nr 004615885 Lev.art.nr 31412

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX A 38 MIX är ett färdigblandat specialcement som kan användas till både fasta och flytande konstruktioner. Inom- och utomhus. ARDEX A 38 MIX är en färdigblandad rotbetong till pågjutningar i flytande eller fast konstruktion. Där det krävs snabb styrkeutveckling.

Kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast och bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar. I flytande konstruktion läggs gjutningen på en geotextil.

25 kg ARDEX A 38 MIX blandas med 2 liter kallt vatten. Detta blandas i 3-4 min till en mjuk, jordfuktig konsistens.

Arbetstiden för ARDEX A 38 MIX är ca 1 timme. Blandning, utläggning och glättning skall ske i en följd. Bruket är självkomprimerande. Ytorna bör därför dimensioneras så att de kan färdigställas i en följd. Normalt kan 30-40 m2 läggas i en yta med maxlängd på ca 6 m. Beläggningsbar med ej fuktkänsliga material i diffusionsöppen lösning efter 4 timmar.

- Krympfri snabb rotbetong för inom- och utomhusbruk
- En färdigblandad rotbetong, till pågjutningar i flytande eller fast konstruktion. Där det krävs snabb styrkeutveckling
- Gångbar efter 2-3 timmar
- Plattsättning efter 4 timmar, trä- eller textilgolv efter 48 timmar
Användningsområde Pågjutning
Appliceringstemperatur (°C) Över +5
Bearbetningstid Ca 60 min (20°C)
Beläggningsbar 4 h
Böjdraghållfasthet 1 dygn ca 4,5 N/mm², 7 dygn ca 5,0 N/mm², 28 dygn ungefär 5,0 N/mm
Densitet 2,2 kg/liter, blandad
Gångbar Ca 3 timmar (20°C)
Konsistens Fast/formbar
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 22 kg/m2/cm, 25 kg ger ca 11,4 liter bruk.
Rek. skikttjocklek (mm) >20
Tryckhållfasthet 1 dygn 35 N/mm² 3dygn 40 N/mm² 28 dygn 45 N/mm²
Typ Rotbetong
Vattenbehov 2 l/25 kg pulver
Vikt (kg/frp) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.