Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SPACKEL SIKAFLOOR-048 PATCH 15 KG
Art.nr 008148554 Lev.art.nr 703741

Basta BVBAccepteras
Sika
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande, dammreducerat, smidigt spackel för fallbyggnad, reparationer och helspackling Sikafloor®-048 Patch är en snabbhärdande dammreducerad smidig golvavjämningsmassa för falluppbygnad, reparera hål och sprickor, och spackling av golv.
Användningsområde Snabbhärdande dammreducerad smidig golvavjämningsmassa för falluppbygnad, reparera hål och sprickor, och spackling av golv
Användningstid Ca 15-20 minuter vid +20 °C
Appliceringstemperatur (°C) Optimalt +15 - +20 (min +5°C)
Blandningsförhållande Ca 3,6 liter kallt vatten per 15 kg säck
Densitet ~1 160 kg/L torrt pulver
Förvaring Öppnade påsar ska stängas omedelbart och förbrukas så snart som möjligt. Förvara i svala, torra förhållanden
Huvudmaterial Cementbaserad
Lagringstid 6 månader från produktionsdatum (i oöppnad påse).
Materialförbrukning Ca 1,4 kg/m²/mm
Rek. skikttjocklek (mm) 1-20 mm. 20-50 mm med aggregat.
Typ Spackel
Tål golvvärme Ja
Vikt (kg) 15
Åtgång (kg/m²) Ca 1,4 kg/m²/mm
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraminuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.