Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GOLVSPACKEL SJÄLVAVJÄMNANDE US SCHÖNOX 25 KG
Art.nr 006382091 Lev.art.nr 487755

Basta BVBAccepteras SundahusB
Schönox
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Grovkornig avjämningsmassa för inomhusbruk. En cementbaserad avjämningsmassa huvudsakligen för fasta underlag t ex betong. Ska förses med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm. Pumpbar. OBS! Endast för inomhusbruk.
Förpackning Papperssäck
Gångbar Från ca 4 timmar
Innehåll 25 kg
Lagertemperatur (°C) Torrt och svalt
Lagringstid 12 månader (ej öppnad förpackning).
Materialåtgång Ca 1,8 kg pulver /m2/mm
Minsta skikttjocklek (mm) 3 mm
Tryckhållfasthet 23 N/mm² efter 28 dgr
Typ Golvspackel
Underlag Betong, slipsats eller spacklade golv Gjutasfalt Keramiska plattor Golvgipsskivor
Vattenbehov 25 kg pulver med ca 4,5 liter rent kallt vatten.
Vattenåtgång 4,5 liter
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.