Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GOLVSPACKEL SJÄLVAVJÄMNANDE TX SCHÖNOX 25 KG

Art.nr 006382090 Lev.art.nr 487758
Basta BVBAccepteras SundahusB
Schönox
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Grovkornig avjämningsmassa. En speciellt utvecklad avjämningsmassa för värmegolv och utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning, både inom- och utomhus. Den har liten krympspänning och är pumpbar. Torktiden är beroende på skikttjocklek och klimatförhållande. Pumpbar.
Dammreducerad nej
Förpackning Papperssäck
Gångbar Efter ca 3 timmar
Innehåll 25 kg
Lagertemperatur (°C) Torrt och svalt
Lagringstid 12 månader (ej öppnad förpackning).
Materialåtgång Ca 1,8 kg pulver /m2/mm
Minsta skikttjocklek (mm) 3 mm
Tryckhållfasthet 24 N/mm2 efter 28 dgr
Typ Golvspackel
Underlag Betong, slipsats eller spacklade golv Rotbruk Gjutasfalt Lättbetong Keramiska plattor Golvspånskivor Gipsskivor
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.