Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 644 VÄRMEGOLVSPACKEL DR 20KG

Art.nr 006618439 Lev.art.nr 5200779327
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 644 DR är en dammreducerad fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, slaggcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för användning i Webers automatiska blandarpumpar.

Weberfloor 644 Värmegolvspackel DR rekommenderas för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning i inomhusmiljö. Kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Materialet har ett brett användningsområde speciellt lämpat för läggning på krävande underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Skikttjocklek 4-50 mm.

- Dammreducerad
- Lämplig för värmegolv
- Fiberförstärkt
- Självtorkande
- Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
Brandklassad A2fl-s1 enligt EN 13501-1
Böjdraghållfasthet F6 enligt EN 13813
Fiberförstärkt Ja
Gångbar Ca 2-3 timmar
Materialåtgång 1,75 kg/m2/mm
Max skikttjocklek (mm) 50,(20 mm lättbetong)
Minsta skikttjocklek (mm) 4,(6 mm på lättbetong)
Pumpbar Ja
Serie Weber FLOOR
Tryckhållfasthetsklass C25 enligt EN 13813
Typ Golvspackel
Vattenbehov 3,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
EAN 7391479719306
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.