Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 450 LIGHT 45L 17KG
Art.nr 006618458 Lev.art.nr 5200779403

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 450 light är en lättfyllnadsmassa för golvuppfyllnad i tjocka skikt som består av EPS-kulor och cement. Den kan både appliceras för hand och med pump. Weberfloor 450 light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa innan golvbeläggning kan ske. Weberfloor 450 light är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB samt EPD verifierad.

Weberfloor 450 light rekommenderas för användning i bostäder, kontor och offentliga lokaler. Produkten kan läggas med såväl vidhäftning till underlag som flytande konstruktion. Skikttjocklek 30-600 mm. I flytande konstruktion 50-600 mm. Weberfloor 450 light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa.

- Volymstabil – sväller inte
- Låg densitet – sparar vikt
- Isolerande – möjlighet att minska energianvändning
- Blandning i kärl – för mindre volymer
- Pumpbar – rationell applicering
- Brandtestad och godkänd för marina applikationer
- EPD verifierad
Gångbar Ca 12 timmar
Materialåtgång 45 mm/m²
Max skikttjocklek (mm) 600
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) Minsta 30, (50 mm i flytande konstruktion)
Serie Weber FLOOR
Typ Fyllnadsmassa golv
Vattenbehov Max 6,4 liter per 45 liter
Volym (l) 45
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.