Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 4032 SUPER FLOW RAPID DR 20 KG

Art.nr 006618202 Lev.art.nr 5200629084
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR är ett självutjämnande lågalkalisk dammreducerat finspackel med mycket snabbt hårdnande speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Öppentiden är kort. Weberfloor 4032 är CE-märkt samt uppfyller AMA Hus:s krav krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad. Weberfloor 4032 är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C35-F10 enligt EN 13813.

Weberfloor 4032 Fine Flow Rapid rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1-10 mm där önskemål finns om en tidig ytbeläggning. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

- Väldigt bra flytegenskaper
- Pumpbar
- Tidigt beläggningsbar – ca 3 timmar
- Dammreducerad
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
Användningstid Ca 15 minuter
Bearbetningsbar minuter Efter ca 3 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Brandklassad A2fl-s1 enligt EN 13501-1
Böjdraghållfasthet F10 enligt EN 13813
Gångbar Ca 1-2 timmar
Kornstorlek (mm) 0,5
Materialåtgång 1,6 kg/mm och m² enligt GBR
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 1-10
Serie Weber FLOOR
Tryckhållfasthetsklass C35 enligt EN 13892-2
Typ Flytspackel golv
Vattenbehov 4,8-5,0 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.