Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 320 SNABBSLIPSATS PUMPBAR 20 KG 48 ST/PALL
Art.nr 006752580 Lev.art.nr 5200819761

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 320 Snabbslipsats är ett pumpbart snabbhårdnande cementbruk som ger en något grövre ytstruktur än vanliga avjämningsmassor. Före mattläggning bör ytan primas och finspacklas med ett lågalkaliskt finspackel. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet pumpas med Weber blandarpumpar. Den härdade produkten är fuktskadestabil.

Weberfloor 320 Snabbslipsats rekommenderas för användning inomhus vid läggning av fall i exempelvis våtrum. Materialet är tjockflytande och kan därför även användas att ytbinda grov Leca före beläggning med ett självbärande skikt av samma material.

- Pumpbart
- Tidigt beläggningsbart
- Lämpligt för tjocka skikt
- Lämplig för fallbyggnad
Böjdraghållfasthet F5
Gångbar Ca 2-3 timmar
Materialåtgång 5 mm=9 kg/m², 10 mm=18 kg/m² (enligt GBR)
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100
Serie Weber FLOOR
Tryckhållfasthetsklass C20
Typ Golvbruk golv
Vattenbehov 2,8 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.