Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 319 DR SNABBSLIPSATS FIN 20KG
Art.nr 008041097 Lev.art.nr 5200909235

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhårdnande cementbruk för golv. Skikttjocklek 15-150 mm.

Weberfloor 319 DR är ett snabbhårdnande lågalkalisk cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.

Weberfloor 319 DR är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet. Skikttjocklek 15-150 mm. Weberfloor 319 kan användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m² yta.

Produkten är EPD verifierad, Indoor Air Comfort Gold och fuktskadestabil.
Användningstid Ca 20-30 minuter
Brandklassad A2fl -s1 enligt EN 13501-1
Härdningstid 1-3 timmar innan gångbelastning
Lagringstid 9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Materialåtgång 2,0 kg/m2/mm
Rek. skikttjocklek (mm) 15-150
Torktid 15-100 mm 1 dygn
Tryckhållfasthetsklass C 16 enligt EN 13813
Typ Snabbhårdnande cementbruk
Vattenbehov Ca 1,6 liter vatten per 20 kg säck
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.