Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 150 DURA 20 KG GOLVAVJÄMNING
Art.nr 007673659 Lev.art.nr 5200890846

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 150 Dura är en pumpbar lågalkalisk normaltorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av cement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Weberfloor 150 Dura är CE-märkt, registrerad i Basta och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassa. Produkten har även tredjepartsverifierad miljöavtryck med EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor 150 Dura rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Weberfloor 150 Dura ska beläggas. För uttorkningskrav av underlag och weberfloor 150 Dura innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuell krav enligt AMA Hus. Skikttjocklek 12-80 mm.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
- Lämplig för tjocka skikt
- Både fall och slätspackling
- Låga egenemissioner
- Lågt Co2 avtryck
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
Brandklassad A2fl-s1 enligt EN 13501-1
Böjdraghållfasthet F 5 enligt EN 13813
Gångbar Ca 2-4 timmar
Materialåtgång 1,85 kg/m²/mm
Max skikttjocklek (mm) 80
Minsta skikttjocklek (mm) 12
Pumpbar Ja
Serie Weber FLOOR
Torktid 1 vecka/cm upp till 40 mm
Tryckhållfasthetsklass C20 enligt EN 13813
Typ Avjämnngsmassa golv
Vattenbehov 3,2-3,4 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.