Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 140 NOVA 20 KG

Art.nr 006618274 Lev.art.nr 5200680474
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 140 Nova är en lågalkalisk, fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av bindemedel, sand samt tillsatsmedel.

Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri, CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas av byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor 140 Nova rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Produkten är lämplig för värmegolv. Weberfloor 140 Nova ska ytbeläggas. För uttorkningskrav av underlag och Weberfloor 140 Nova innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuella krav enligt AMA Hus. Skikttjocklek 5-60 mm.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
- Både lämpad för fallbyggnad och slätspackling
- Låga egenemissioner
- Brand och konstruktionsklassad
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD verifierad
Brandklassad A2fl-s1 enligt EN 13501-1
Böjdraghållfasthet F5 enligt EN 13813
Fiberförstärkt Ja
Gångbar Ca 2-4 timmar
Materialåtgång 1,7 kg/m²/mm (enligt GBR), 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m²
Max skikttjocklek (mm) 60, (30 mm lättbetong)
Minsta skikttjocklek (mm) 5, (6 mm på lättbetong)
Pumpbar Ja
Serie Weber FLOOR
Tryckhållfasthetsklass C20 enligt EN 13813
Typ Avjämningsmassa golv
Vattenbehov 4,2 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.