Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 120 RENO 20 KG

Art.nr 006618272 Lev.art.nr 5200680472
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 120 Reno DR är en lågalkalisk, dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri.

Weberfloor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Weber navigator för konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm.

Weberfloor 120 är och är CE-märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
- Lämplig för värmegolv
- Både fallbyggnad och slätspackling
- Självtorkande och fiberförstärkt
- Brand och konstruktionsklassad
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
Brandklassad A2fl -s1 enligt EN 13501-1
Böjdraghållfasthet F7 enligt EN 13813
Fiberförstärkt Ja
Gångbar Ca 2-3 timmar
Materialåtgång 1,75 kg/m²/mm (enligt GBR), 5 mm = 8,75 kg/m², 10 mm = 17,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek (mm) 4, (6 mm på lättbetong)
Pumpbar Ja
Serie Weber FLOOR
Skikttjocklek (mm) 50, (30 mm lättbetong)
Tryckhållfasthet 39 MPa enligt EN 13892-2
Tryckhållfasthetsklass C30 enligt EN 13813
Typ Avjämningsmassa golv
Vattenbehov 3,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.