Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 110 FINE 20 KG
Art.nr 006618271 Lev.art.nr 5200680471

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 110 Fine är en pumpbar normaltorkande självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 110 Fine är CE märkt,, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor 110 Fine är en lågalkalisk finavjämning som rekommenderas att användas inomhus både vid nyproduktion och renovering för användningsområdena bostäder, kontor och offentlig förvaltning. Skikttjocklek 4-40 mm. Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plana rekommenderas en skikttjocklek om 7-10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
- Väldigt bra flytegenskaper – möjliggör plana ytor i tunna skikt
- Hög ytstyrka – lämplig för de flesta ytbeläggningar
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
- Brand och konstruktionsklassad
- Normaltorkande
Brandklassad A2fl s1 enligt EN 13501-1
Böjdraghållfasthet F5 enligt EN 13813
Gångbar Ca 2-4 timmar
Materialåtgång 1,7 kg/m²/mm (enligt GBR), 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m²
Minsta skikttjocklek (mm) 4, (6 mm på lättbetong)
Pumpbar Ja
Serie Weber FLOOR
Skikttjocklek (mm) 40, (15 mm på lättbetong)
Tryckhållfasthet 26 MPa enligt EN 13892-2
Tryckhållfasthetsklass C20 enligt EN 13813
Typ Avjämningsmassa golv
Vattenbehov 4,2 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.