Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXTRA RAPID DR 20 KG VÄRMEGOLVSPACKEL RAPID

Art.nr 008041107 Lev.art.nr 5200909812
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Dammreducerad tidigt beläggningsbar självtorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Skikttjocklek 6-100 mm. Beläggningsbar efter 4-24 timmar.

Weberfloor Extra Rapid DR är en dammreducerad, tidigt beläggningsbar, självtorkande, och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor Extra Rapid DR uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad.

Självtorkande och pumpbar cementbaserad avjämningsmassa för nyproduktion och renovering på betong, trä, golvgipsskiva, sten och keramik samt flytande konstruktioner upp till 10 m2 där önskemål om extra tidig ytbeläggning finns. Produkten är lämplig för värmegolv och fallbyggnad.

- Tidigt beläggningsbar
- Dammreducerad
- Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
- Lämplig för värmegolv och fallbyggnad
- Lågalkalisk
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
Brandklassad A2fl -s1 enligt EN 13501-1 RISE Rapport PX26920-3rev3
Härdningstid (h) 2-3 innan gångbelastning
Lagringstid 6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Materialåtgång 1,9 kg/m2/mm
Max skikttjocklek (mm) 100
Minsta skikttjocklek (mm) 6
Torktid 4 timmar upp till 40 mm tjocklek. Se produktdatablad
Tryckhållfasthetsklass C30 enligt EN 13813
Typ Avjämningsmassa
Vattenbehov 2,8 liter per 20 kg säck
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.