Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA FLOOR INDUSTRI 20 KG

Art.nr 006756763 Lev.art.nr 5200819764
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor Industri är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, samt tillsatsmedel. Materialet uppnår hög ythållfasthet redan efter ett till tre dygn. Den färdiga ytan varierar i ytstruktur och färg beroende av aktuella råvaror, blandnings- och läggningsförhållanden. Weberfloor Industri är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB. Weberfloor Industri är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Weberfloor Industri kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som skall beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor och som avjämning och underlag för Weberfloor 4610 Industry Top eller Weberfloor 4630 Industry Lit på golv med extra höga belastningar. Weberfloor Industri rekommenderas främst på underlag av betong som rensats från föroreningar. Weberfloor Industri rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2MPa i skikttjocklek 8-40 mm.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
- Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
- Plana golv – lättskötta golv
- Hög beständighet mot mekaniska belstningar – lång livslängd
- Lämplig som underlag för härdplaster
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD verifierad.
Böjdraghållfasthet F7 enligt EN 13813
Gångbar Ca 2-4 timmar
Materialåtgång 1,7 kg/mm och m² enligt GBR
Max skikttjocklek (mm) 40
Minsta skikttjocklek (mm) 5, (8 mm vid beläggning med limmat homogent trägolv)
Serie Weber FLOOR
Tryckhållfasthetsklass C30 enligt EN 13813
Typ Avjämningsmassa golv
Vattenbehov 3,6-3,8 liter per 20 kg (18-19%)
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.