Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA FLOOR 4630 INDUSTRY LIT 20 KG
Art.nr 006756766 Lev.art.nr 5200819849

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weber Floor 4630 Industry Lit är en pumpbar avjämningsmassa med hög slagtålighet. Materialet innehåller specialcement, sand, extra hård ballast, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4630 Industry Lit har hög beständighet vid såväl rullande nötning som slipande nötning. Genom att minska vattentillsatsen kan en strävare yta hos det färdiga golvet erhållas. Under tak kan produkten användas utomhus på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. Weberfloor 4630 Industry Lit är färdig för trafikbelastning och behöver normalt in dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva behandlas med lämlig ytbehandling. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för at uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4630 Industry Lit. Produkten är EPD verifierad.
Weberfloor 4630 Industry Lit är karakteriserad Polymermodifierad CT-C30-F10-AR0,5 enligt EN 13813.

Weberfloor 4630 Industry Lit är avsedd för industrigolv med tung intensiv trafik. Under tak kan materialet används på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. På golv där mycket höga krav på ytjämnhet och planhet ställs rekomenderas weberfloor 4610 Industry Top.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
- Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
- Plana golv – lättskötta golv
- Mycket hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
- Kan även användas i utomhusmiljö under tak
- EPD-verifierad
Böjdraghållfasthet F10 enligt EN 13813
Gångbar Ca 2-4 timmar
Materialåtgång 1,9 kg/mm och m² enligt GBR
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 7-20
Serie Weber FLOOR
Tryckhållfasthetsklass C30 enligt EN 13813
Typ Avjämningsmassa golv
Vattenbehov 3,2-3,4 liter per 20 kg (16-17%)
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.