Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA FLOOR 4160 FINE FLOW RAPID 20KG

Art.nr 006756762 Lev.art.nr 5200819603
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, lågalkalisk, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor.Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad.

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid rekommenderas för användning inomhus i bostäder, kontor och offentlig miljö där särskilda krav ställs på hög ytstyrka och snabb golvbeläggning. Materialet lämpar sig för de flesta underlag och kan läggas med såväl Webers automatiska blandarpumpar som för hand.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
- Väldigt bra flytegenskaper – möjliggör plana ytor i tunna skikt
- Hög ytstyrka – lämplig för de flesta ytbeläggningar
- Självtorkande – tidigt beläggningsbar
- Låga egenemissioner
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
Böjdraghållfasthet F7 enligt EN 13813
Gångbar Ca 2-3 timmar
Materialåtgång 5 mm = 8,75 kg/m², 10 mm = 17,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek (mm) 2, (6 mm på lättbetong)
Serie Weber FLOOR
Skikttjocklek (mm) 30, (10 mm på lättbetong)
Tryckhållfasthetsklass C30 enligt EN 13813
Typ Avjämningsmassa golv
Vattenbehov 4,2 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.