Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LIP ROTBRUK 25KG

Art.nr 004919834 Lev.art.nr 100211
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
LIP Rotbruk är en snabbhärdande färdigblandad cementbaserad torrbetong.

Underlag
Kan användas på flera sätt. Direkt på betongytor, som är fasta, torra och fria från damm, fett och smuts. Dragstyrka på minst 1 N/mm². Kan även användas som "flytande" konstruktion.

Användningsområde
Till in och utvändiga reparationer och gjutarbeten, när man önskar en snabb avhärdning.
Antal (st/frp) 1
Användningsområde Inomhus & utomhus
Användningstid Ca 45 minuter vid 20°C
Appliceringstemperatur (°C) +10 till 25
Bearbetningsbar minuter Ca 45 minuter vid 20°C
Beläggningsbar Ca 3 timmar vid 20°C (klinker)
Blandningsförhållande 2 liter vatten /25 kg
Dammreducerad Nej
Densitet Ca 2,1 kg/liter uppblandad
Emissionsvärde EC 1 plus
Frostbeständig Ja
Färg Grå
Gångbar Ca 3 timmar
Lagringstid Minst 12 månader i oöppnad fpk
Materialåtgång 21 kg/kvm/cm
Mattläggningsbar (dygn) 7 dygn
Minsta skikttjocklek (mm) 10
Nyans Grå
Pumpbar Nej
Rek. skikttjocklek (mm) 10-60 mm i ett skikt
Tryckhållfasthet 35-40 N/mm2
Tryckhållfasthetsklass C35
Typ Slipsats
Vattenåtgång 2 liter/25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.