Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LIP 250 PROJEKTSPACKEL 20 KG

Art.nr 006995173 Lev.art.nr 241006
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
250 Projektspackel. Cementbaserad och självnivellerande avjämningsmassa för inom- och utomhus bruk.

- CT-C30-F8 DS/EN 13813 - Från 4 – 50 mm i en arbetsgång
- Snabbhärdande
- Kan användas på fuktbelastade ytor
- Spänningsfattig
- Pumpbar
- Fiberförstärkt
Användningsområde Inom- och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +10 till 25
Bearbetningsbar minuter Ca. 15 minuter vid 20°C
Beläggningsbar Klinker efter ca.3 timmar.
Blandningsförhållande 3,8-4,2 liter vatten till 20 kg
CE-märkt CT-C30-F6
Densitet Ca. 2,1 kg/liter uppblandad
Emissionsvärde EC 1 plus
Färg Grå
Gångbar Efter ca. 2-3 timmar
Lagringstid Minst 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca. 1,8 kg/m2/mm
Mattläggningsbar (dygn) Tät beläggning efter ca. 2-4 dygn
Nyans Ljusgrå
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 4-50 i en arbetsgång
Tryckhållfasthet 30-35 N/mm2
Tryckhållfasthetsklass C30
Typ Avjämningsmassa
Tål golvvärme Ja
Vikt (kg) 20 i plastlaminerad papperspåse
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning. i enlighet med lokala bestämmelser.