Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GOLVPRIMER HÄFTPRIMER EP 12 KG

Art.nr 003021047 Lev.art.nr 38553
hlbr_vl SundahusCminus
Hagmans Kemi
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
GOLVPRIMER HÄFTPRIMER EP 12 KG
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte ångor.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.