Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

HANDSPACKEL 450 DR 15 KG

Art.nr 005431823 Lev.art.nr 534507
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Dammreducerad, cementbaserad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä, golvspånskivor och golvgipsskivor. Används vid uppfyllnad och fallbyggnad. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker och flytande trägolv. För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö). Som underlag för härdplast vid hålkäl och mindre lokala fall där det inte förekommer trucktrafik. Lämplig till golvvärme och tål tillskjutande fukt. Bearbetningsbar: 10–20 min. Skikttjocklek: 2–50 mm (betongunderlag). Åtgång: 1,60 kg/mm per m². Vattenåtgång: 2,7–3,0 l per 15 kg. Gångbar: 30–60 min. Mattläggningsbar: 1–3 h (för förutsättningar se produktblad).
Användningsområde För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö)
Bearbetningsbar minuter 10-20
Blandningsförhållande 2,7-3,0 liter vatten per 15 kg
Dammreducerad Ja
Frostbeständig Nej
Gångbar 0,5-1 timme
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 1,6 kg per m² och mm
Mattläggningsbar (dygn) 1-3 h
Rek. skikttjocklek (mm) 2-50 betong - och stenunderlag
Tryckhållfasthet >30 MPa
Typ Handspackel
Utförande Grov
Vattenåtgång 2,7-3 liter per 15 kg
Vikt (kg) 15
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare