Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BETONGSPACKEL BEMIX 25 KG

Art.nr 005354407 Lev.art.nr 52342
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementbaserat, smidigt spackel med lång bearbetningstid för betongunderlag både inom och utomhus. Används vid spackling av exempelvis gjutporer och gjutskarvar samt vid lagning av exempelvis trappor, balkonger etc. där inte särskilda krav på lagningsmaterialet föreligger. Den väl tilltagna bearbetningstiden gör produkten särskilt lämpad vid tidskrävande lagningar. Avsedd för skikttjocklekar upp till 15 mm. Bearbetningsbar: ca 2 h. Åtgång: 1 säck ger ca 16 l färdigblandat spackel. Vattenåtgång: max 5,2 l per 25 kg. Skikttjocklek: max 15 mm.
1kg material ger färdig betong (l) 0,55
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 5,5-6,5 liter vatten per 25 kg
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 1,8 kg/m² och mm
Rek. skikttjocklek (mm) 0-15
Tryckhållfasthet 10 MPa
Typ Lagningsbruk
Vattenåtgång 5,5-6,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.