Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

560 INDUSTRI 20 KG

Art.nr 007463198 Lev.art.nr 535604
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdigt slitskikt vid tung industribelastning. Salt och frostbeständig. Kan användas som slitskikt vid till exempel lastkajer, loftgångar och andra utsatta ytor. För fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inom- och utomhusbruk. Bearbetningsbar: 10–15 min. Skikttjocklek: 6–15 mm (betongunderlag). Åtgång: 1,80 kg/mm per m². Vattenåtgång: 3,0 l per 20 kg. Gångbar: 1–2 h.
Användningsområde Golv-industri
Bearbetningsbar minuter 10-15
Böjdraghållfasthet >7 Mpa
Frostbeständig Ja
Förpackning Säck
Förvaring Torrt
Gångbar 122 timmar
Huvudmaterial Cementbaserad
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,80 kg/mm/m²
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 6-15 mm (Betong och Sten)
Tryckhållfasthet > 25 MPa
Tryckhållfasthetsklass EN13892-2
Typ Avjämnngsmassa
Tål golvvärme Ja
Vattenåtgång 3,0 liter rent kranvatten per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare