Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

510 FIBER INDUSTRI 20 KG

Art.nr 007463196 Lev.art.nr 535104
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fiberförstärkt och pumpbart bottningsmaterial till Finja Industri- och Designgolv. För underlag av betong. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.
Användningsområde För inomhusbruk
Bearbetningsbar minuter 15-25
Fiberförstärkt Ja
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-3 timmar
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,8kg/mm/m2
Produkt 510 Fiber
Skikttjocklek (mm) 5–60 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Vattenåtgång 3,1–3,3 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare