Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

290 R AVJÄMNING 20 KG

Art.nr 007463372 Lev.art.nr 532904
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbar och självtorkande avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på underlag av golvspånskiva. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. För inomhusbruk och lämplig till värmegolv. Tål tillskjutande fukt. Bearbetningsbar: 15–25 min. Skikttjocklek: 10–100 mm (betongunderlag). Åtgång: 1,9 kg/mm per m². Vattenåtgång: 2,6–3,2 l per 20 kg. Gångbar: 1–2 h. Mattläggningsbar: 2–5 dygn (för förutsättningar, se produktblad).
Användningsområde För inomhusbruk
Bearbetningsbar minuter 15-25
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-2 timmar
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,9kg/mm/m2
Mattläggningsbar (dygn) 2–5 dygn (för förutsättningar, se produktblad)
Produkt 290 R
Skikttjocklek (mm) 10–100 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Vattenåtgång 2,6–3,2 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare