Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

265 FIBER AVJÄMNING 20 KG
Art.nr 007463371 Lev.art.nr 532654

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fiberförstärkt, pumpbar och självtorkande avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på golvspånskiva. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.
Användningsområde För inomhusbruk
Bearbetningsbar minuter 15-25
Fiberförstärkt Ja
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-2 timmar
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,75kg/mm/m2
Mattläggningsbar (dygn) 1–5 dygn (för förutsättningar, se produktblad)
Produkt 265 Fiber
Skikttjocklek (mm) 5–50 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Vattenåtgång 3,2–3,6 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.