Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

260 FIBER AVJÄMNING 20 KG
Art.nr 007463194 Lev.art.nr 532604

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbar avjämning för underlag av betong, trä och golvspånskivor. För fallbyggnad och fribärande konstruktioner. På uttorkat ej tätt underlag kan täta beläggningar appliceras 1 dygn efter spackling upp till 30 mm. För inom- och utomhus enligt P-blad.
Bearbetningsbar minuter 10-20
Fiberförstärkt Ha
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-3 timmar
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,75kg/mm/m2
Mattläggningsbar (dygn) 1 dygn upp till 30 mm, 3 dygn upp till 50 mm
Produkt 260 Fiber
Skikttjocklek (mm) 5–50 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Tål golvvärme Ja
Vattenåtgång 3,2–3,6 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.