Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

UNIVERSALSPACKEL 631 170ML

Art.nr 005339304 Lev.art.nr 7811
hlbr_vl SundahusD
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Universalspackel 631 är en snabbtorkande styren-alkydbaserad fyllig, vattenfast, väderbeständig och snabbtorkande filler. Den är snabb och lätt att arbeta med på grund av den smidiga och tixotropa konsistensen. Särskild lämplig till spackling av småsprickor och repor i t ex glasfiber, trä, betong och metall, både ut- och invändigt.
Användningsområde Spackling av småsprickor och repor på nästan alla ytor, ex glasfiber, trä, betong och metall såväl inne som ute
Appliceringstemperatur (°C) 10 till 30
Bearbetningsbar minuter 5
Densitet 1,9 kg/liter
Efterbehandling Slipas
Farosymboler Ja
Frostbeständig Ja
Färg Vit
Förpackning Tub
Förvaring Torrt & Svalt
Härdningstid (h) 3
Innehåll (ml) 170
Konsistens Pastös
Kvalitet Alkydspackel
Lagertemperatur (°C) 10-18
Lagringstid 24 månader
Max skikttjocklek (mm) 1
Nyans Vit
Rengöring verktyg Wipes Extra 917
Slipbarhet God
Temperaturbeständighet (°C) -35 till +125
Torktid Tunna skikt kan slipas efter ca 2-3 timmar vid 20 °C
Torrhalt (%) 85
Typ Väggspackel
Övermålningsbar Ja
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P260 Inandas inte ångor.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.