Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GOLVSPACKEL FIN CASCO FE 15 KG

Art.nr 006486394 Lev.art.nr 501973
Basta BVBAccepteras SundahusB
Casco
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande cementbaserat primerfritt finspackel. Ett dammreducerat snabbhärdande, cementbaserat finspackel för handspackling av de flesta typer av underlag. Den smidiga konsistensen gör att spacklet är enkelt att jobba med och underlaget behöver inte primas innan. FIN kan användas upp till 5 mm skikttjocklek, lokalt kan tjockare skikt appliceras.
Dammreducerad ja
Gångbar ca 30 minuter
Innehåll 15 kg
Lagertemperatur (°C) Svalt och torrt.
Lagringstid 6 månader (ej öppnad förpackning).
Minsta skikttjocklek (mm) 1 mm
PH-värde >11,5
Rek. skikttjocklek (mm) 1–5 mm
Typ Golvspackel
Tål golvvärme Ja
Underlag Betong Lättbetong Cement och snabbcementundergolv Gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo Golvspånskivor Gipsskivor
Vattenbehov 5 kg av FIN/4,5 liter kallt vatten
Vattenåtgång 4,5 liter
Dokument

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.