Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GOLVSPACKEL ARDEX A31 12,5 KG

Art.nr 003119452 Lev.art.nr 31406
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX A 31 är ett finspackel för golv, vägg, tak. För reparationer, upprätning och finspackling av håligheter och ojämnheter. ARDEX A 31 kan användas på de flesta golvmaterial. T.ex. betong, anhydrit, spånskivor keramiska plattor, golvskivor osv. Endast för användning inomhus.

Hållbart byggande. Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

- Primerfri på cementbaserade underlag
- Beläggningsbar efter 2 timmar
- Finspackling i offentlig miljö
- Endast inomhus
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 20 minuter (20°C)
Beläggningsbar Ca 2 timmar (20°C) Beläggningsbar med ARDEX Tätskikt: Ca 24 timmar vid 20ºC
Blandningsförhållande 3,7 liter vatten till 12,5 kg pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn 4,0 N/mm2 7 dygn 4,5 N/mm2 28 dygn 6,5 N/mm²
Densitet 1,5 kg/liter (blandat ca 1,9 kg/liter)
Frostbeständig Nej
Förvaring Förvaras torrt
Gångbar Ca 40 minuter (20°C)
Konsistens Smidig, pastaliknande
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,25 kg/m²/mm
Tryckhållfasthet 1 dygn 17 N/mm2 7 dygn 20 N/mm2 28 dygn 30 N/mm²
Typ Golvspackel
Tål golvvärme Ja
Vikt (kg/frp) 12,5
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.