Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BYGGSPACKEL ARDEX A 46 12,5 KG
Art.nr 005047379 Lev.art.nr 31417

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX A 46, ett cementbaserat hand- och reperationsspackel som används för reparation och spackling av betong, terrazzo, LECA, puts (ej ren kalkputs), betong, keramiska plattor, klinker och golvgipsskivor. För spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg. För fallspackling och upprättning av golv och väggytor i lagtjocklek från 2-30 mm. För bättring och lagning av balkonger och trappnosar. Spacklet har en enkel bearbetning, kan glättas och filtas och är snabbt gång- och belastningsbar. Lättbetong endast inomhus. Som underlag till klinker, matta och målning. Vid spackling i pooler och bassänger ska ARDEX kontaktas. Som ytskikt på normalbelastade ytor. För reparation vid spackling med ARDEX K 301 MIX eller ARDEX K 60. Godkänd för golvvärme. UNDERLAGET Utomhus eller inomhus med tillskjutande fukt: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska vara fast, bärkraftigt, fritt från damm och andra skiljemedel. Utomhus ska dessutom underlaget vara frostbeständigt. Eventuell cementhud ska alltid avlägsnas. På sugande underlag ska ett tunt lager först skrapspacklas. Därefter läggs spacklet vått i vått i önskad tjocklek. På icke sugande underlag primas ytan med ARDEX EP 2000, se produktbladet för EP 2000. Inomhus på permanent torra ytor: Underlaget ska vara permanent torrt och dessutom vara fast, bärkraftigt, fritt från damm och andra skiljemedel. Eventuell cementhud ska alltid avlägsnas. På sugande underlag ska ytan förvattnas eller primas. På icke sugande underlag primas ytan med ARDEX EP 2000, se produktbladet för EP 2000. BLANDNING 3-3,5 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 46. Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa. Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pastaliknande och utan klumpar. ARBETSSÄTT ARDEX A 46 läggs inom- och utomhus vid temperaturer över 5 °C. Redan 30-40 min efter applicering kan ARDEX A 46 bearbetas med filtning eller skäras. Öppettiden ca 20 min. Målning och coating (efter uttorkning) Upp till 5 mm ca 2 dagar Upp till 10 mm ca 5 dagar Upp till 20 mm ca 7 dagar Upp till 30 mm ca 10 dagar Dragstyrka: Efter ca 1 dygn >1,5 MPa.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) Över +5
Bearbetningstid Ca 15-20 minuter (20°C)
Beläggningsbar Ej fuktkänsliga beläggningar efter ca 5 tim (20°C)
Blandningsförhållande 3-3,5 liter vatten/12,5 kg pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn: 2 N/mm², 7 dygn: 4 N/mm², 28 dygn: 6 N/mm²
Densitet 1,3 kg/liter (blandad ca 1,8 kg/liter)
Frostbeständig Ja
Förpackning Säckar á 5 kg
Förvaring Torrt
Gångbar Ca 2-3 timmar (20°C)
Lagringstid 6 månader i torr miljö
Materialåtgång Ca 1,4 kg/m²/mm
Miljömärkning EMICODE - EC1 PLUS
PH-värde I upprört tillstånd ca 12
Rek. skikttjocklek (mm) 2-30
Tryckhållfasthet 1 dygn: 10 N/mm², 7 dygn: 15 N/mm², 28 dygn: 20 N/mm²
Typ Byggspackel
Vikt (kg/frp) 12,5
Volymdelar 1 del vatten till 3 delar pulver
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.