Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA ARDEX K39 25 KG
Art.nr 006060395 Lev.art.nr 31458

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX K 39 är en finkornig, cementbaserad MICROTEC avjämningsmassa för reparation och utjämning undergolv innan applicering av golvbeläggningar. ARDEX K 39 har utmärkta flytegenskaper och är lämplig för stora ytor. ARDEX K 39 har en extremt lång bearbetningstid och har en mycket bra sammanflytningsförmåga. ARDEX K 39 flyter ut mycket bra och bildar lätt plana ytor och har mycket små krympspänningar. ARDEX K 39 är pumpbar och kompatibel med elgolvvärme. ARDEX K 39 är emissionstestad i högsta klass och bidrar till en sundare inomhusmiljö.

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Underlag ska primas med ARDEX primer. För cement- och gipsbaserade underlag, gjutasfalt, terrazzo, kakel och klinker.

Maskinblanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara lättflytande och utan klumpar.

ARDEX K 39 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används slät- eller tandad spackel, piggroller kan vara lämplig.

OBS!Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t ex drag, solbestrålning, användning av byggtork eller annat som kan avvattna avjämningsmassan. Vid avjämning utan toppbeläggning bör ytan målas med diffusionsöppen färg eller annat som kan skydda ytan mot slitage, fukt, avvattning och eller annan påverkan.

- Extremt lång bearbetningstid
- Superflyt
- Mycket bra sammanflytningsförmåga
- Minimalt krymp
- För inomhusbruk
- Pumpbar
- Emissionstestad i högsta klass – bidrar till en sundare inomhusmiljö
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 40 minuter (20°C)
Beläggningsbar 0-5 mm 1 dag (20°C), 6-10 mm 2 dagar (20°C)
Blandningsförhållande 6,25 liter vatten till 25 kg pulver som motsvarar, volymdelar: 1 del vatten till 3,5 delar pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn: 2,5 MPa, 7 dygn: 7,0 MPa, 28 dygn: 9,5 MPa
Densitet 1,2 kg/liter (blandad ca 1,9 kg/liter)
Frostbeständig Nej
Förvaring Förvaras torrt
Gångbar Ca 2-3 timmar (20°C)
Konsistens Lättflytande
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,5 kg/m²/mm
Tryckhållfasthet 1 dygn: 9 MPa, 7 dygn: 29 MPa, 28 dygn: 37 MPa
Typ Avjämningsmassa
Vattenbehov 6,25 liter/25 kg
Vikt (kg/frp) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.