Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA ARDEX K33 20 KG

Art.nr 007802576 Lev.art.nr 38319
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX K 33 används i till exempel bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Använd ARDEX K 33 vid avjämning och upprätning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 15 mm. Kan användas på cement- och kalciumsulfat/anhydritbaserade underlag, samt på kakel- och klinkerbeläggningar, mm. När toppbeläggningen ska bli av härdplasttyp, epoxi eller andra beläggningar med stark krympspänning ska följande golvavjämningsprodukter användas: ARDEX K 5, ARDEX K 39, ARDEX K 55, ARDEX K 70 + ARDEX E 100, ARDEX K 80, ARDEX K 301 MIX, samt ARDEX A 46 + ARDEX E 100. Godkänd för golvvärme. Endast för användning inomhus.

Egenskaper: ARDEX K 33 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder blandningsvatten ARDEX K 33 är gångbar efter ca 2 – 3 timmar och beläggningsbar med fuktkänsliga material efter 1 dag upp till 10 mm skikttjocklek. Över 10 mm krävs ca 3 dagar. Plattsättning i diffusionsöppen lösning kan normalt ske när ytan är gångbar. ARDEX K 33 är lätt att använda och flyter ut mycket bra.

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Innan avjämning påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med lämplig ARDEX primer enligt anvisningar i respektive produktblad. Var noggrann med att primern får torka till en tunn och klar film innan ARDEX K 33 läggs ut. Innan avjämning med ARDEX K 33 ska underlaget vara uttorkat till rätt fuktnivå för den kommande beläggningen. Följ alltid branschnormer och ARDEX instruktioner vid arbeten med ARDEX K 33 Blandning Blandningsförhållande: 4,6 liter vatten till 20 kg ARDEX K 33. Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Blanda pulver och vatten kraftigt till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Bearbetningstiden för massan är ca 30 minuter vid 20°C. Vid lägre temperatur förlängs och vid högre temperatur förkortas bearbetningstiden.

ARDEX K 33 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används bredspackel eller fintandad spackel. Även piggroller kan användas.

- Med ARDURAPIDEFFEKT
- Cementbaserad avjämningsmassa för skikttjocklekar från 1,5 – 15 mm
- Bildar underlag för de flesta golvbeläggningarna
- Pumpbar
Användningsområde För avjämning och upprätning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 15 mm
Appliceringstemperatur (°C) Över +5
Bearbetningstid Ca 20 minuter (20˚C)
Beläggningsbar Fuktkänsligt material: 2-10 mm (20˚C), 11-15 mm upp till 3 dagar (20˚C)
Blandningsförhållande 4,6 liter vatten till 20 kg pulver. Volymdelar: 1 del vatten till 3,75 delar pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn: 4 Mpa, 7 dygn: 6 Mpa, 28 dygn: 9 Mpa
Densitet 1,2 kg/liter
Frostbeständig Nej
Gångbar Ca 2–3 timmar (20˚C)
Konsistens Lättflytande
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,5 kg/m²/mm
Tryckhållfasthet 1 dygn: 15 Mpa, 7 dygn: 25 Mpa, 28 dygn: 33 Mpa
Typ Avjämningsmassa
Vattenbehov 4,6 liter/20 kg pulver
Vikt (kg) 20
Volymdelar 1 del vatten till 3,75 delar pulver
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.