Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA ARDEX K301 MIXGRÅ 25 KG

Art.nr 005250187 Lev.art.nr 31456
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX K 301 MIX kan användas för spackling, upprätning och utjämning av golvytor och håligheter samt fallbyggnad. Även i konstant vattenbelastade ytor, t.ex. en poolbotten. Godkänd för golvvärme. ARDEX K 301 MIX kan användas för spackling, upprätning och utjämning av golvytor och håligheter samt fallbyggnad. ARDEX K 301 MIX kan användas på betong och cementslipsatser på balkonger, terrasser och källare med tillskjutande fukt. Industri- och produktionslokaler. Våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex. en poolbotten.

Underlaget ska vara hållfast och ”poröppet” som t.ex. fräst betong och kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel.

Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten, 4,6 liter till 25 kg under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

Avjämningsmassan läggs ut med släta eller tandade verktyg. ARDEX K 301 MIX är pumpbar och bearbetningstiden är 30-45 minuter och gångbar efter ca 2-3 timmar.

- Avjämningsmassa utomhus och tillskjutande fukt
- Cementbaserad avjämningsmassa för spackling inom- och utomhus
- Garagegolv, industrigolv, poolbotten
- Fuktiga källargolv
- Frostbeständig, pumpbar
- Snabbt gång- och beläggningsbar
Användningsområde Inomhus och utomhus
Bearbetningstid Ca 30 minuter (20°C)
Beläggningsbar Ej fuktkänsliga material 5 tim. Fuktkänsliga material efter uttorkning vilket vid 20oC och 65% RF (OBS! Kontrollera alltid) innebär ungefär: 2 dgr vid 5 mm lagtjocklek 5 dgr vid 10 mm lagtjocklek 7 dgr vid 20 mm lagtjocklek 10 dgr vid 30 mm lagtjocklek
Blandningsförhållande 4,6 liter vatten/25 kg 1 del vatten till 3,75 delar pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn 1,5 N/mm² 7 dygn 3,5 N/mm² 28 dygn 6,0 N/mm²
Densitet Ca 2 kg/liter, blandad
Frostbeständig Ja
Färg Grå
Förvaring Torrt
Gångbar Ca 2-3 timmar (20°C)
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,7 kg/m²/mm
Nyans Grå
Rek. skikttjocklek (mm) 4-30
Tryckhållfasthet 1 dygn 4 N/mm² 7 dygn 18 N/mm² 28 dygn 25 N/mm²
Typ Cementbaserad avjämningsmassa
Tål golvvärme Ja
Vikt (kg/frp) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.