Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA ARDEX K22F 25 KG
Art.nr 004615902 Lev.art.nr 31455

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX K 22 F är en kalciumsulfatbaserad avjämnings-massa för avjämning och uträtning där underlaget kräver en spänningsfattig produkt. Lämpligt underlag är råbetong, slipsats, gips och anhydrit, gjutasfalt m.m. ARDEX K 22 F får inte användas utomhus eller vid konstant vattenbelastade miljöer.

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

Blanda alltid i en ren behållare med kallt, rent vatten. Blanda pulver och vatten till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

ARDEX K 22 F kan pumpas. Pumpen ställs in enligt ARDEX instruktioner.

ARDEX K 22 F ska läggas i minst 1,5 mm lagtjocklek och är lätt att applicera med slät eller tandad spackel. Normalt behövs ingen efterspackling eller slipning. ARDEX K 22 F kan vid behov läggas upp till 50 mm lagtjocklek.

Fördelar
- Självutjämnande, spänningsfattig golvspackelmassa
- Fiberförstärkt
- Lagtjocklek från 1 till 50 mm
- Speciellt lämplig till råbetong, slipsatser, anhydrit, gjutasfalt, hårt asfaltslim, spånskivor
- Emissionstestad - bidrar till en sund inomhusmiljö
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 30 minuter (20°C)
Beläggningsbar Efter ca 24 timmar upp till 3 mm skikttjocklek, över 3 mm plus 1 dygn/mm
Blandningsförhållande Ca 5,25-5,75 liter vatten/25 kg pulver
Böjdraghållfasthet 28 dagar ca 14 N/mm²
Densitet 1,2 kg/liter, färsk massa ca 1,9 kg/liter
Frostbeständig Nej
Förvaring Förvaras torrt
Gångbar Efter 90 minuter (20°C)
Konsistens Flytande
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning.
Materialåtgång Ca 1,5 kg pulver per m² och mm
Minsta skikttjocklek (mm) 1
Tryckhållfasthet 28 dagar ca 38 N/mm²
Typ Avjämningsmassa
Tål golvvärme Ja
Vattenbehov Beroende lagtjocklek
Vikt (kg/frp) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.