Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA ARDEX K2000 F 20 KG
Art.nr 007295569 Lev.art.nr 32766

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX K 2000 F är en finkornig, cementbaserad allroundavjämningsmassa. Den är spänningsfattig och ger en mycket jämn och slät yta. ARDEX K 2000 F används i till exempel bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Använd ARDEX K 2000 F vid avjämning och upprätning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 30 mm. Kan användas på cementbaserade underlag och anhydritunderlag, terrazzo samt på klinkerbeläggningar. Endast för användning inomhus, får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. När toppbeläggningen ska bli av härdplasttyp, epoxi eller andra beläggningar med stark krympspänning kan endast följande spackel komma i fråga: ARDEX K 39, ARDEX K 80, ARDEX K 301 MIX eller ARDEX A 46.

ARDEX K 2000 F är gångbar efter ca 3 timmar och beläggningsbar, se faktaruta. ARDEX K 2000 F är lätt att använda och flyter ut mycket bra.

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Innan avjämning påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med lämplig ARDEX primer, följ anvisningarna i produktbladen. Var noggrann med att primern får torka till en tunn och klar film innan avjämning.
Följ alltid branschnormer och anvisningar från beläggningsleverantören vid beläggning på ARDEX K 2000 F.

Blandningsförhållande: 4,0 liter vatten till 20 kg ARDEX K 2000 F. Vid spackling på träbaserade underlag ska ARDEX E 25 tillsättas i blandningsvattnet i blandningsförhållande 3,0 liter vatten + 1,75 liter ARDEX E 25. Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Blanda pulver och vatten kraftigt till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Bearbetningstiden för massan är ca 30 minuter vid 20°C. Vid lägre temperatur förlängs och vid högre temperatur förkortas bearbetningstiden.

- Självutjämnande och spänningsfattig
- Optimala flytegenskaper
- Mycket lämplig till pumpning
- Lagtjocklekar från 3 – 30 mm
- Emissionstestad – bidrar till en god inomhusmiljö
Bearbetningstid Ca 30 minuter (20°C)
Beläggningsbar Se Produktdatblad
Blandningsförhållande Ca 4,0 liter vatten till 20 kg pulver
Brandklassad E
Densitet 1,25 kg/liter (blandad 1,6)
Förvaring Förvaras torrt
Gångbar Ca 3 timmar (20°C)
Lagringstid Ca 12 månader i oöppnadoriginalförpackning
Materialåtgång Ca 1,6 kg/m2/mm
Typ Fiberavjämningsmassa
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.