Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNINGSMASSA ARDEX K15 NY 25 KG
Art.nr 003930128 Lev.art.nr 31452

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX K 15 NY är en finkornig, cementbaserad allround-avjämningsmassa. Den är spänningsfattig och ger en mycket jämn och slät yta. För t ex bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. ARDEX K 15 NY har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten. ARDEX K 15 NY är gångbar efter ca 2 timmar och beläggningsbar efter ca 24 timmar. ARDEX K 15 NY är lätt att använda och flyter ut mycket bra. Endast inomhus.

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas. Innan avjämning påbörjas ska underlaget alltid primas. vid avjämning och upprättning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 10 mm. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt på kakel- och klinkerbeläggningar.

Blandningsförhållande: 6,25 liter vatten till 25 kg ARDEX K 15 NY. Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Blanda pulver och vatten kraftigt till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

ARDEX K 15 NY läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används bredspackel eller fintandad spackel. Vid lagtjocklekar över 10 mm kan ARDEX K 15 NY drygas ut med torr sand.

- Med ARDURAPIDEFFEKT - Cementbaserad avjämningsmassa
- Förbättrade flytegenskaper och mindre åtgång
- Spänningsfattig
- Tål stolshjul
- Pumpbar
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 30 minuter (20°C)
Beläggningsbar Ca 24 timmar (20°C)
Blandningsförhållande 6,25 liter vatten till 25 kg pulver Volymdelar: 1 del vatten till 3,5 delar pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn: 5 N/mm², 3 dygn: 3 N/mm², 7 dygn: 7 N/mm², 28 dygn: 10 N/mm²
Densitet 1,2 kg/liter (blandad ca 1,8 kg/liter)
Frostbeständig Nej
Förvaring Förvaras torrt
Gångbar Ca 2 timmar (20°C)
Konsistens Lättflytande, självutjämnande
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,4 kg/m²/mm
Minsta skikttjocklek (mm) 0
Tryckhållfasthet 1 dygn: 15 N/mm², 3 dygn: 20 N/mm², 7 dygn: 25 N/mm², 28 dygn: 30 N/mm²
Typ Avjämningsmassa
Vattenbehov 6,25 liter/25 kg
Vikt (kg/frp) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P402 Förvaras torrt.
P501 Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas enligt regionala föreskrifter.