Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FOGSKUM FLEX EKO 740ML
Art.nr 006883190 Lev.art.nr 118816

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
FOGSKUM FLEX EKO Isocyanatfritt fogskum/pistolskum med förbättrad prestanda, snabbare skumbildning, mer volym samt lättare att skära. Fogskum FLEX EKO är fixerande och mer likt ett traditionellt skum. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Med pistol blir resultatet alltid bäst och är proffsens naturliga val. Produkten ger utmärkta resultat som ljuddämpande akustiktätning och har mycket bra värmeisolerande förmåga. Ljuddämpande akustikfog (-60 dB) Högeffektiv värmeisolering Tål ej solljus - ska täckas/övermålas Skakas upp och ned 20 ggr före användning Arbetstemperatur +5°C till +30°C Härdar långsamt under +10°C Lagras stående i rumstemperatur max +25°C Bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.
Appliceringstemperatur (°C) +5 / +40
Arbetstemperatur (°C) +5 / +40
Miljökodning Inomhus/Utomhus
Temperaturresistens min/max -50 / 90
Typ Fogskum
Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C /122 °F.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral