Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BYGGFOG ALLVÄDER SVART 300ML
Art.nr 006756473 Lev.art.nr 118720

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Mycket smidig fog och tätningsmassa baserad på en unik gummilösning. Som namnet antyder fäster och tätar massan i alla väder oavsett tid på året och förutsättning. Finns i såväl helt transparent som svart utförande och ger en mycket elastisk tätning som är helt väderbeständig. Produkten är i första hand tänkt att användas utomhus pga skarp doft men fungerar utmärk även inne om man accepterar doften som snabbt klingar av. Vår absoluta rekommendation till montage och reparation av läckande hängrännor, dagvattensystem samt tätningar av genomföringar i tak och grund. Fäster i alla väder, vått, kallt etc Högelastisk Fäster på nästan alla material Fryser ej Permanent helt vattenfast tätning Mycket lättarbetad Helt vattenfast från första sekunden Övermålningsbar Applikationstemperatur 5 - 40°C Montage och reparation Dagvattensystem/hängrännor Tätning av genomföringar i tak-/grund. En tätning – året runt – alla väder!
Appliceringstemperatur (°C) 5 / 40
Elasticitet 25%
Farosymboler GHS02, GHS07
Färg Svart
Hårdhet (shore) 25
Härdningshastighet (dygn) 12 mm
Härdningstid (dygn) 12 mm/24h
Material att fästa Betong, Metall, Trä, Plåt, Tegel
Material att fästa i Betong, Metall, Trä, Plåt, Tegel
Miljökodning Utomhus
Nyans Svart
Rengöring Lösningsmedel, Rengöringsduk, Rengöringsspray
Temperaturresistens min/max -25 / 80
Typ Byggfog
Väderbeständig Ja
Övermålningsbar Ja
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral