Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

YTPUTS SILIKONHARTS 1,5 MM FC1 25 KG
Art.nr 007159835 Lev.art.nr 923024100

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Strukturputs baserad på silikonhartsdispersion med god kulörbeständighet och självrengörande egenskaper. Används som ytskikt till Finja Putssystem och ger en kraftigt vattenavvisande alkalieresistent fasadyta med en mycket god diffusionsöppenhet.
Användningsområde Ytputs
Applikationstemperatur min (°C) 5 °C i luft och underlag
Bruksbindemedel Silikonhartsemulsion
Densitet 1,80 kg/liter
Fraktion (mm) 1,5
Förpackning Hink
Förvaring Svalt, torrt, frostfritt
Glansgrad Helmatt
Lagringstid Lagringsstabil ca 1 år
Materialförbrukning Ca 1,5 mm ca 2,5 kg/m², ca 3 mm ca 4,5 kg/m²
Torktid Brukstorr: 1 dygn. Genomtorr: 7 dygn
Typ Ytputs
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral