Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VINTERBETONG 20 KG
Art.nr 007526586 Lev.art.nr 5200875433

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Vinterbetong är en torrbetong och en köldbetongvariant av finbetong. När Vinterbetong efter nedfrysning upptinas fås en kraftig tillväxt i tryckhållfastheten.

Vinterbetong används inomhus och utomhus för olika typer av gjutningsarbeten t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag. Vinterbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar från 25 mm-300 mm. Vinterbetong kan användas ned till -10° C.
Användningstid Ca 60 minuter
Bruksbindemedel Portlandcement
Frostbeständig Ja, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Lufthalt Ca 5 % enligt SS 13 71 11
Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm
Rek. skikttjocklek (mm) 25-300
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Vinterbetong
Vattentät Ja, enligt betongnorm
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.