Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 930 ANLÄGGNINGSBETONG 0-4 MM 20 KG
Art.nr 007520723 Lev.art.nr 5200875415

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Anläggningsbetong 0-4 mm är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd en mycket god saltfrost beständighet. Tryckhållfasthet C40/50 vid lättflytande konsistens. REP 930 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Anläggningsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4 mm resp. 0-12 mm. 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50 mm. 0-12 mm >50 mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.

- EPD-Verifierad
- CEM I Portlandscement
- Mycket god saltfrost beständighet
Användningstid Ca 30 minuter
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Natursand 0-4
Bruksbindemedel Anläggningscement
Börjar härda Ca 6 timmar
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 137244 (salt miljö)
Konsistens S4 enligt EN 206-1
Lufthalt Ca 5-8 % enligt EN 1015-7
Materialåtgång Ca 20 kg per m² och 10 mm tjocklek
Rek. skikttjocklek (mm) 15-50
Serie Weber REP
Tryckhållfasthetsklass C40/50 enligt EN 206-1
Typ Anläggningsbetong
Vattenbehov Ca 1,7 liter per 25 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.