Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXM 724 EXPANDERBETONG SUPER 8 MM 20 KG
Art.nr 007520710 Lev.art.nr 5200875394

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
EXM 724 är ett torrbruksprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C72/90.

Används i skikttjocklekar 50-500 mm, särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns och extra hög hållfasthet önskas. EXM 724 är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av betong- och stålkonstruktioner, brolager, cisterner m.m. EXM 724 används också vid andra gjutningsarbeten, där krav på god vattentäthet och extra hög tryckhållfasthet eftersträvas.
Användningstid 30 minuter
Ballast (mm) Natursand 0-8
Bruksbindemedel Anläggningscement
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 (salt miljö)
Konsistens Lättflytande
Rek. skikttjocklek (mm) 50-500
Serie Weber EXM
Tryckhållfasthetsklass C72/90
Typ Expanderbetong super
Vattenbehov Ca 2,2 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.