Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP RAPID REPARATIONSBETONG SNABB 15 KG
Art.nr 007458309 Lev.art.nr 5200864277

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
REP Rapid är ett lagningsbruk för betong då en mycket snabb härdning önskas. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig massa. Används som lagningsbruk på balkonger, loftgångar, grundmurar, fundament mm. Används där man önskar måla/slamma över lagningen redan samma dag. Som lagningsbruk på balkonger, loftgångar, grundmurar, fundament mm. Används där man önskar måla/slamma över lagningen redan samma dag.

- Snabb härdning
- Lagning och grovspacklingsbruk
- Lågt krymp
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Börjar härda 30 minunter
CE-märkt Ja
Konsistens Tixotrop
Kornstorlek (mm) 0-1
Rek. skikttjocklek (mm) 2-50
Torktid 3 timmar vid +20°C
Typ Snabblagningsbruk för betong
Vattenbehov 2,25 liter per 15 kg
Vikt (kg) 15
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.