Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FINBETONG 25 KG
Art.nr 002805587 Lev.art.nr 5511005

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt 20–100 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament m.m.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Bruksbindemedel Cement Std P
Börjar härda Ca 4 h
Fraktion (mm) Natursand 0-4
Frostbeständig God (ej salt miljö)
Förpackning Småsäck
Hållfasthetsklass C32/40
Kompletterande materialåtgång 1 säck ger ca 13 l färdig betong
Materialåtgång 1,92 kg per m² och mm (20 kg/10 mm/m2)
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100
Tryckhållfasthet >45 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3 liter per säck
Vikt (kg) 25
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.