Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXPANDERBRUK STANDARD BEMIX 25 KG
Art.nr 002156711 Lev.art.nr 522200

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart expanderbruk för under- och igengjutningar där snabb och hög hållfasthet efterfrågas. Används när det ställs höga krav på undergjutning som vid exempelvis maskinundergjutning, bultförankring och brolager.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande 3,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-4
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Lufthalt ≤4 %
Materialåtgång 2 kg per m² och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-70
Tryckhållfasthet 80 MPa
Typ Expanderbetong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

Produkten är klassificerad som irriterande för ögon, hud och vid inandning. Risk för allvarlig ögonskada. Inandning av cementdamm kan irritera slemhinnorna i näsa och svalg. Vid kontakt med fuktig hud och slemhinnor blir produkten frätande. Produkten är ej klassificerad som brandfarlig. Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.