Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXM 715 EXPANDERANDE KÖLDBETONG 20 KG

Art.nr 007304226 Lev.art.nr 5200859207
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
EXM 715 är en certifierad vinterbetong. Blandas endast med vatten för att få en expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader. Ingående tillsatsmedel medför expansion, förbättrade bruksegenskaper och förmåga att ge tryckhållfasthet även vid temperatur under 0°C. När EXM 715 efter nedfrysning tinas fortsätter därefter tryckhållfasthetstillväxten och uppnår snabbt beroende på temperaturen, 40MPa. Vid gjutning expanderar massan i färskt tillstånd, vilket eliminerar risken för otillräcklig utfyllnad. Expansionen orsakar dock normalt ej större spänningar på formar än att gängse dimensionering är tillräcklig.

Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk om 15-300 mm och klarar ner till - 10°C enl. AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059. Och CE märkt enligt EN 1504-6 förankringsbruk.

- Certifierad vinterbetong
- Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
- Uppfyller kraven i EN 1504-6, förankringsbruk
Användningstid Ca 25 minuter vid +20°C
Ballast (mm) Natur 0-4
Bruksbindemedel Portlandcement, Cem I 42,5N MH/SR/LA och Cem I 52,5R
Börjar härda Ca 1 timme
CE-märkt EN 1504-6, Dop-SE 0221 enligt RISE / Cert 0402
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 137244:2005 1A
Konsistens 380-450 mm enligt RISE-metod 1651
Lufthalt Ca 5 % enligt SS-EN 1015-7:1999
Rek. skikttjocklek (mm) 15-300
Serie Weber EXM
Typ Expanderande köldbetong
Vattenbehov Ca 2,5l/20 kg (12,7%)
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
EAN 7391479739687
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.