Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FÄRGAT MURBRUK M2,5 HLM FC 320 25 KG

Art.nr 006907662 Lev.art.nr 55325320205
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Används framför allt för murning av tegel men kan även användas vid murning av exempelvis lättklinkerblock och betongblock. Pigmenterat torrbruk för murnings- och efterfogningsarbeten där en färgad fog önskas. Är anpassad för murning av fasadtegel och kalksandsten med absorption mellan 0,5-2,9 kg/m2. Produkten har god frostbeständighet och finns tillgänglig i såväl standard- som specialkulörer. Färdig att nyttjas direkt efter blandning med vatten. Vid önskemål om speciella egenskaper kan produkten levereras med tillval, se teknisk data. Åtgång: se åtgångstabell. Vattenåtgång: ca 3,5–4,5 l per 25 kg.
Användningstid Ca 1 timme
Ballast (mm) Sand 0–3
Fog 8-12 mm
Frostbeständig God
Förvaring Torrt i obruten förpackning
Kulör FC 320
Lagringstid 25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Murteknik Traditionell murning
Typ Färgat murbruk M2,5 HLM
Vattenåtgång Ca 3,5-4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Produktkatalog

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.